دکتر مریم روحانی

متخصص زنان

دکتر مریم روحانی فارغ التحصیل پزشکی عمومی و تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
دارای گواهینامه لاپاراسکوپی از دانشگاه علوم پزشکی تهران
کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
خانم دکتر روحانی مدتی در پردیس علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی تدریس نموده اند.
تا به امروز ۴۰۰۰ کودک با دستان پر مهر ایشان به دنیا آمده اند.

این یک عنوان است

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید

این یک عنوان است

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید

این یک عنوان است

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید

این یک عنوان است

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید

این یک عنوان است

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید

این یک عنوان است

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید

این یک عنوان است

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید

این یک عنوان است

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید

این یک عنوان است

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید

این یک عنوان است

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید

این یک عنوان است

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید

این یک عنوان است

برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
کلیک کنید